MPIANDRAIKITRA NY  TAFO FPMA GRENOBLE  (2018 -2020)

Pasteur: RAMAHERIJAONA Teddy
07 81 17 41 98 / 04 56 85 08 02 
rjeanteddy5@gmail.com 

Président:DELMOTTE Heritiana 
Vice-Président: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
 Secrétaire: RAHANTA Voahirana
 Secrétaire : RASOLOFONIAINA Brigitte
Trésorière: RAFIDISON Haingonirina
Gestionnaire financier: RAMANANJANAHARY Ando

Diacres :
ANDRIAMANGA Tovo
DELMOTTE Fy
DREYFUS Nambinintsoa Nandrandraina
RAFIDISON Christian
RAKOTOARISOA Nirina
RANAIVOARISOA Lalao
RANDRIAMAZAORO Mihanta
RASOLOFONIAINA
RATSIMBAHARIVONY Henintsoa

 Président Chorale  "ANTSA" : RATSIMBAHARIMANANTSOA Andriamparany
Présidente Ecole de Dimanche : DELMOTTE Fy
 Présidente Jeunes Chrétiens : RAFIDISON Felana
Présidente Femmes Chrétiennes : LOCATELLI Fanja Tiana
Présidente Section Musique: RALAMBOARISON Hanitra 

Vaomiera Ara-panahy : RAFIDINARIVO Jean-Solo
Vaomiera ny Fanetsiketsehana RAMANANJANAHARY Ando
Vaomiera ny Fifandraisana RASOLOFONIAINA Brigitte
Vaomiera Misahana Mpitandrina Matihanina (V3M) :RAFIDISON Haingo
Vaomiera ny Fampianarana ny  Teny  Malagasy (VFTM) : RAFIDINARIVO Harisoa
Vaomiera Oekomenika : RAKOTONIRINA Rado Tsilavo

Mpanamarim-bola : ANDRIAMANGA  Mirana sy RAKOTOARISOA Jean-Jacques

 

« Izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa, Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy »

Jaona 14 : 12