Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • versets
  • AG
  • Evenement
  • lasy 2022

     
HAFATRA AVY AMIN'NY BIRAO FOIBE FPMA:
             FANENDRENA VONJY MAIKA MPITANDRINA MPANDRINDRA / TAFO GRENOBLE

“Moa tia Ahy va ianao? (...) Andraso ary ny ondriko (...) Fahano  ary ny ondriko " ,
" M' aimes-tu? (...) Prends soin de mes brebis (...) nourris mes brebis "
Jaona / Jean  21:16-17


Ho an'ny Tafo Grenoble,
Ho an'ny Faritany Fatsats,

Miarahaba anareo Tratry ny Taona vaovao 2020. Ny Tompo anie homba sy hitantana hatrany.
Mikasika ny fitandremana ao amin'ny Tafo Grenoble.
Misaotra an'Andriamanitra fa misokatra ny "appel à candidatures"-'ny "poste" matihanina [ndlr: tsindrio eto] ka milaza fa mety ho lasa kandidà i Pst Marc RAKOTOARIMANGA. Noho izany, mba tsy hampitanila sy tsy hisian'ny fiangarana amin'ny samy kandidà dia tsy mety raha mbola mitohy mandrindra ny Tafo Grenoble i Pst Marc RAKOTOARIMANGA.
Araka izany dia manendry vonjy maika an'i Pst Falimanana RAHARINDRANTO handrindra ny Tafo Grenoble ny Birao Foibe.
Koa mba hisian'ny Mpitandrina mitarika ny fotoana hatrany isaky ny Alahady dia mangataka fiaraha-miasa amin'ny Faritany Fatsats amin'ireo Alahady tsy maha-eo ny Mpandrindra vonjy maika ny Tafo.
Isaorana ny asa fandrindrana vitan'i Pst Marc RAKOTOARIMANGA izay tena asa be tokoa ary dia mivavaka isika ho an'ny fitandremana ny Tafo Grenoble indrindra indrindra ny mba hanomezan'ny Tompo tsy ho ela Mpitandrina Matihanina sahaza ny Tafo.

Mirary soa ho antsika rehetra samy ho tahian'Andriamanitra.

Amin'ny anaran'ny Birao Foibe,
Pst Falimanana RAHARINDRANTO
Filoha Mpanampy.
Pasteur RAHARINDRANTO Falimanana 
Mpitandrina mpandrindra ny Tafo FPMA Grenoble
Mail falimanana.raharindranto@protestant.com
  Hafatra avy @
  Birao Foibe