Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

     
HAFATRA AVY AMIN'NY BIRAO FOIBE FPMA:
             FANENDRENA VONJY MAIKA MPITANDRINA MPANDRINDRA / TAFO GRENOBLE

«Mahatoky izao teny izao: Raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina,dia maniry asa tsara izy.»
«Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une oeuvre excellente.»
1 Timoty/1 Timothée 3:1
 

Ry havana,

Ho aminareo anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo  ary 
 Ny Tompo anie homba sy hitantana hatrany.
Araky ny nampahafantarina antsika dia noraisain’ny FPMA ho isan’ny Mpitandrina ato amin’ny FPMA ny mpitandrina Pasteur RASOLONJATOVO Harminot nanomboka tamin’ny faran’ny volana MEY 2022 teo  
mandritry ny enimbolana   ( hatramin'ny volana NOVAMBRA 2022 ) ka “pasteur associé” no ilazana azy ato amin’ny FPMA (Andininy faha-155 amin’ny Fitsipika Anatiny an’ny FPMA).
Fahasoavana lehibe ho azy mianakavy izany, ho antsika Tafo FPMA Grenoble koa ary ho an’ny FPMA manontolo. KOA IDERANTSIKA NY TOMPO.
Misahana feno ny asa rehetra maha-Mpitandrina Pasteur RASOLONJATOVO Harmino eto amintsika (Fitarihana fotoana, Toriteny, famangiana, …), miara-miasa amin’ny Mpitandrina mpandrindra ny Tafo: Pasteur RAHARINDRANTO Falimanana.
Ankoatr’izany dia mety hanefa iraka ivelan’ny Tafo FPMA Grenoble koa izy arak’izay fandaminana eto amin’ny Faritany na eto amin’ny FPMA.
Antenaina fa hekentsika amin’ny halemem-panahy ireo fandaminana ireo.
Ny Tompo no tompon’ny asa koa mampahery anareo fa Izy no hanampy antsika amin’ny fanatanterahana ny asany.
Manonona ny Fiadanan’ny Tompo ho aminareo.

Mivavaka isika ho an'ny fitandremana ny Tafo Grenoble indrindra indrindra ny mba hanomezan'ny Tompo tsy ho ela Mpitandrina Matihanina sahaza ny Tafo.

Mirary soa ho antsika rehetra samy ho tahian'Andriamanitra.

Amin'ny anaran'ny Birao Foibe,
Pst Falimanana RAHARINDRANTO
Filoha Mpanampy.
Pasteur RAHARINDRANTO Falimanana 
Mpitandrina mpandrindra ny Tafo FPMA Grenoble
Mail falimanana.raharindranto@protestant.com