Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

Index de l'article

  
MAHATRATRA NY FAHA 40 TAONANY  
NY TAFO FPMA GRENOBLE
( 1980-2020)

Tamin' ny taona 1974, dia nanapa-kevitra ireo mpianatra malagasy vitsivitsy teto Grenoble fa hanao fiaraha-mivavaka amin' ny teny malagasy. Tsy mbola nijoro ho fiangonana  izy ireo tamin'izany, fa nantsoina hoe  "  fiaraha-mivavaky ny malagasy  eto Grenoble ". Niara-nivavaka tao avokoa na ny katolika, na ny protestanta FJKM, na ny Loterana.

Tamin'ny taona 1980 tokoa mantsy, rehefa tany amin'ny préfecture  ny fitsipi-panorenana (statut), dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny gazetim-panjakàna frantsay, fa mijoro ara-dalàna ny Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy  dia ny  Tafo Grenoble, afohezina amin'ny hoe FPMA Grenoble.

Hafatry ny Apostoly Paoly no tiana apetraka amintsika:
" Mazotoa mitana ny firaisana avy amin'ny Fanahy amin'ny fehim-pihavanana " Efesiana 4:3

Teny Faneva nofidiana nahatratrarana ny faha 40 taona :
" FPMA Grenoble mandeha miendrika ny TOMPO " Kolosiana 1:10

  • Ara-tantara, dia tamin' ny ady lehibe faharoa, dia efa nisy ireo miaramila malagasy, izay naratra be notsaboina tamin'ny hopitaly teto Grenoble, no niara-nivavaka. Misy sary izay mirakitra izany vanim-potoana izany natolotr'i Pasteur LEJAL ny fiangonantsika.. I Pasteur LEJAL no mpitandrina am-perin'asa teto amin'ny Eglise réformée teto Grenoble tamin'izany fotoana izany. 
  • Taona vitsivitsy taorian' ny ady lehibe faharoa, dia efa nisy ireo malagasy izay nandranto fianarana teto Grenoble. Ny ankamaroan' izy ireny dia nitana andraikitra lehibe teo amin' ny fiainam-pirenena malagasy rehefa nahavita ny fianarany ka nody tany an-tanindrazana, toy ny minisitra, sekretera jeneraly tamin'ny ministera, lehiben'ny orin'asa toy ny EEM.
  • Manodidina ny taona 1970 dia niha  nitombo tsikelikely ny mpianatra malagasy teto Grenoble. Azo lazaina fa tia fivavahana ny malagasy, ary saika notezaina tamin' ny fivavahana kristiana avokoa.Hoy ny fitantaran'ity zoky ray aman-dreny iray: "  vitsy dia vitsy izahay tamin'izany, ka izahay mpiara-mivavaka tao dia sady mpiangona, no birao, no chorale, no mpanao fety ( kalon' ny fahiny, folklore) .
  • Talohan' ny taona 1980, dia nanomboka nanana fifandraisana tamin'ny birao nasionalin'ny FPMA ny mpiara-mivavaka malagasy teto Grenoble. Nisy koa ny hetaheta hanangana tafo FPMA teto Grenoble. Koa tamin'ny taona 1980, raha nivory teto Grenoble ny birao nasionalin'ny FPMA, dia nandray ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa mijoro ny FPMA Grenoble.
  • Azo lazaina fa mbola vitsy dia vitsy ny tafo FPMA tamin'izany fotoana izany. Isaorana an'Andriamanitra lehibe ny zotom-po nomeny ny mpanompony izay nifandimby niandraikitra ny raharaham-piangonantsika. Misy amin'izy ireny no mbola eto amin'ny fiangonantsika, misy ireo izay efa nody any an-tanindrazana, na nifindra any amin' ny tanàna hafa aty Frantsa.

Eto am-pamaranana, dia tiana ny mampatsiahy antsika, fa ny Fiangonana  dia mijoro hitory ny filazantsara ho an'ny olona rehetra, ary hitaiza ny vahoakan'Andriamanitra. Asa lehibe izany, asan'Andriamanitra, asa masina, kanefa dia asa iantson'Andriamanitra antsika rehetra koa.

 


PROFIL DE LA FPMA

  • Par la grâce de Dieu, la FPMA Grenoble est née de la volonté d’étudiants vivant dans l’agglomération grenobloise.
  • Dans un premier temps, dans les années 1974, la communauté n’était qu’émotionnelle dans la mesure où ces étudiants voulaient seulement se retrouver pour prier et louer Dieu dans leur langue maternelle.Par la suite, le besoin d’avoir une structure bien déterminée et d’affirmer son identité spirituelle s’est fait sentir par tous.
  • Ainsi, dans les années 1980, un statut officiel de la FPMA Grenoble a été déposé auprès de la Préfecture de l’Isère et la création de l’Association cultuelle dénommée FPMA Grenoble a été publiée dans le Journal officiel du 8 Juillet 1980.
  • Les malgaches de confession protestante de l’agglomération grenobloise et quelques sympathisants se retrouvent régulièrement tous les deuxième et quatrième Dimanches du mois dans la salle annexe de l’Eglise réformée de Grenoble pour célébrer un culte en langue malgache.
  • Particularité de la FPMA Grenoble : c’est une église dirigée par des laïcs et dont la majorité des membres sont des jeunes étudiants et des jeunes parents.

QUELQUES DATES HISTORIQUES

1974-1980 : Groupe de prière formé par des étudiants malgache de Grenoble qui se retrouvent régulièrement pour prier et louer Dieu dans leur langue maternelle.
1980 : Contact avec le Bureau national de la FPMA et dépôt de statut auprès de la Préfecture ; création officielle de l’Association cultuelle FPMA Grenoble. Siège social : 17 rue André Maginot – GRENOBLE.
1981: première visite pastorale du Bureau national de la FPMA à Grenoble ; culte avec consécration des premiers catéchumènes de la FPMA Grenoble.
1990: Début de la nomination par le Bureau national de la FPMA de Pasteurs coordinateurs bénévoles qui font la visite pastorale régulièrement. Une fois par mois à l’époque pour la FPMA Grenoble. 
2000: 27ème synode de l’Eglise protestante malgache en France se tenait à Grenoble.
2003: le Siège social de la FPMA Grenoble a été transféré au 2, rue Joseph Fourier, également siège social de l’Eglise Réformée de Grenoble.
2005 : la FPMA Grenoble célèbre son 25ème anniversaire. Le culte dominical bimensuel devient hebdomadaire.
2010: La FPMA  Grenoble célèbre son 30ème anniversaire. Elle projette de financer entièrement le poste pastoral permanent, projet initié en  2008.
2011: Le poste pastoral permanent est financé par la Paroisse avec l'arrivée du Pasteur , sa femme et ses 3 enfants .
2012: Installation officielle du pasteur Jean-Teddy RAMAHERIJAONA  titulaire pour son ministère au sein de la paroisse fpma Grenoble (19 février 2012)
2015: La FPMA  Grenoble célèbre son 35ème anniversaire avec le pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy et sa famille.
2019: Pasteur Jean-Teddy RAMAHERIJAONA a accepté un poste pastoral à la FPMA de Bordeaux en Juin et a démenagé en Aôut avec sa famille .
2020 : La FPMA Grenoble célèbre son 40ème  anniversaire avec le culte de grâce et d'ouverture le 1er mars 2020
2021 :
A cause de la pandémie, la FPMA Grenoble a célèbré le culte de grâce de clôture de son 40ème anniversaire  le 13 Juin 2021